Top

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 

Cosmevision / Cléophée & Nanda Huidverzorgingspraktijk

 
Artikel 1.
Onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze prestaties en verkoop/levering van cosmetische producten en apparaten. Er kan slechts van afgeweken worden mits een voorafgaand en bijzonder schriftelijk akkoord.
 
Artikel 2.
Onze offertes worden gedaan zonder enige verbintenis van onzentwege en de vermelde prijzen zijn op elk ogenblik, zelfs na definitieve bestelling voor herzien vatbaar, ten belope van 80% van het bedrag en in functie van de evolutie der grondstofprijzen, loontarieven en valutaverschillen.
 
Artikel 3.
Onze leveringstermijnen zijn niet bindend en worden slechts als aanwijzing gegeven. Een vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of enige andere vergoeding. De gevallen van overmacht zoals bv. stakingen, slechte weersomstandigheden, gebrek aan materiaal of transportmiddelen, brand, machinebreuk, enz. bevrijden ons van alle aansprakelijkheid. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het ogenblik van vertrek uit onze opslagplaatsen. De goederen reizen steeds op risico van de koper, zelfs wanneer ze franco naar bestemming verzonden zijn.
 
Artikel 4.
Alle bestellingen ten bedrage van meer dan € 250, - exclusief BTW, worden franco op het adres van de koper afgeleverd. Voor elke bestelling onder dit bedrag zal een toeslag van € 9, - aangerekend worden voor verzendkosten.
 
Artikel 5.
Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vordering tot betaling van alle geleverde goederen, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekort schieten van afnemer in nakoming van overeenkomsten. Cosmevision / Cléophée & Nanda Huidverzorgingspraktijk is bevoegd om indien de afnemer met de betaling te laat is, dan wel gegronde reden bestaat om aan te nemen dat er niet of te laat betaald zal worden, de geleverde goederen terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met afnemer gesloten overeenkomst(en).
 
Artikel 6.
Al onze facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar te ´s Gravenhage - Scheveningen. Bij geen betaling van de factuur op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een maandelijkse interest van 1% verschuldigd zijn. Bovendien zal het bedrag van de onbetaalde factuur met 15% verhoogd worden met een minimum van € 12,- als forfaitaire schadevergoeding. Verder zullen bij gebrek aan betaling van één enkele factuur op de vervaldag, alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar worden, zelfs de facturen welke nog niet vervallen zijn.
 
Artikel 7.
Wanneer de huidige verkoop is gesloten onder voorwaarde dat de koper een lening of leasing kan bekomen bij een erkende instelling, verbindt de koper zich ertoe om binnen de 2 maanden na ondertekening van dit contract de nodige stappen te ondernemen om een geldige lening of leasing te bekomen. Indien deze wordt geweigerd verplicht de koper zich ertoe ons hiervan aangetekend op de hoogte te stellen binnen de 8 dagen na het verstrijken van de hierboven vermelde termijn. Bij gebrek aan deze informatie zal de desbetreffende lening of leasing voor toegekend worden aanzien na het verstrijken van de termijn van 8 dagen en behouden wij ons het recht toe om over te gaan tot een verplichte uitvoering van de koop of tot annulatie van de verkoop met een behoud van 50% van het betaalde voorschot op het moment van ondertekening van de bestelbon. Dit ter vergoeding voor de gelede schade.
 

Artikel 8.
De koper erkent een apparaat slechts in eigendom te hebben na betaling van het volledig verschuldigde bedrag. De overdracht van de risico´s vindt plaats bij de levering. Het is hem dus verboden gedurende deze periode het apparaat te verkopen, te verhuren, in pand te geven of er op een andere wijze over te beschikken, noch er enige verandering aan te brengen die de waarde van het apparaat zou doen verminderen. In geval van bekendmaking aan de koper van onze bedoeling beroep te doen op de clausule van eigendomsvoorbehoud, zullen de eventueel gestorte voorschotten verworven blijven als schadevergoeding voor het gebruik van het verkochte goed.
 
Artikel 9.
De 1e levering (startersorder) geschiedt uitsluitend onder rembours. De afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen en te betalen. Bij gebreke van afname en/of betaling van het geleverde door afnemer, behoudt Cosmevision / Cléophée & Nanda Huidverzorgingspraktijk zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (o.a. van opslag en vervoer) door te berekenen aan afnemer. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelling ter aflevering is aangeboden, doch aflevering of betaling onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als dag van levering.
 
Artikel 10.
Bij ophalen of levering wordt de bestelling gecontroleerd door de koper. Met handtekening op de leveringsbon erkent de afnemer dat het conform de overeenkomst is en in perfecte staat. Bij ophalen of levering is de eenmanszaak in geen geval gebonden door een mondelinge of schriftelijke engagement van de transporteur of zijn gevolmachtigde.
 
Artikel 11.
Op straffe van verval van het recht om te reclameren dienen reclamaties verband houdende met zichtbare onvolkomenheden aan de goederen en/of manco´s in de te leveren hoeveelheid door de afnemer direct na levering te worden gemeld. Alle overige reclamaties dienen binnen 8 dagen nadat de onvolkomenheden bekend te worden, schriftelijk gemeld te zijn, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht. Reclamaties worden niet meer geaccepteerd bij een melding na verloop van deze periode. De goederen ten aanzien waarvan wordt gereclameerd, dienen door de afnemer zorgvuldig te worden bewaard en op eerste verzoek voor nader onderzoek ter beschikking te worden gesteld. Elk recht tot reclameren vervalt indien de afnemer niet ten volle aan zijn verplichtingen voldoet. Indien reclame gegrond wordt bevonden, kunnen artikelen worden omgeruild, of wordt de afnemer (indien ruilen niet gewenst is) voor het gefactureerde bedrag gecrediteerd. Afnemer kan geen recht doen gelden op creditering voor de in natura verleende kortingen.
 
Artikel 12.
Garantie wordt door fabrikant afgeleverd en heeft een duur van 1 jaar. Het omvat het vervangen of het herstellen van de defecte onderdelen en alle montagefouten. Buiten de garantie vallen de onderdelen onderhevig aan slijtage, en aan problemen te wijten aan een verkeerd gebruik., het handstuk, de pedaal, en overige uitwendige delen van het omhulsel.
 
Artikel 13.
Alle verplaatsingskosten van personeel of apparaat zijn ten laste van cliënt. Het personeel moet in staat zijn ongehinderd te werken, met mogelijkheid het apparaat onder spanning te testen. Bij gebrek aan deze voorwaarden zullen alle bijkomende onkosten aan cliënt worden aangerekend. De verplaatsingen zijn ten laste van de gebruiker. De productiemaatschappij behoud zich het recht voor wijzigingen en verbeteringen aan het product aan te brengen.
 
Artikel 14.
Levensduur van een IPL lamp is gewaarborgd tot 85.000 flitsen. Elk probleem dat zich met de lamp voordoet voor de 85.000 flitsen, zal percentagegewijs worden aangerekend volgens het aantal gebruikte flitsen, behalve als het handstuk gevallen is.
 
Artikel 15.
Garantievoorwaarden zijn tevens vermeld in het infoboek van de Bright Light, zie hoofdstuk 12.
 
Artikel 12.
Het is afnemer verboden om de geleverde goederen anders dan detail en aan eindverbruikers door te verkopen of af te leveren. Cosmevision / Cléophée & Nanda Huidverzorgingspraktijk heeft het recht om bij overtreding van dit verbod, afnemer van verdere levering uit te sluiten, reeds geboekte orders te annuleren en reeds geleverde goederen terug te doen halen.
 
Artikel 13.
Het ter beschikking gestelde reclamemateriaal blijft eigendom van Cosmevision / Cléophée & Nanda Huidverzorgingspraktijk.
 
Artikel 14.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid tot een hoger bedrag dan de waarde van het geleverde product voor eventuele schade ontstaan door toepassing van dat product.
 
Artikel 15.
Het opmaken of aanvaarden van een wisselbrief of enige andere wijze van regeling van onze klanten, verandert niets aan de huidige algemene voorwaarden.
 
Artikel 16.
Alle geschillen met betrekking tot de door ons gesloten overeenkomsten betreffende leveringen van goederen, zullen naar onze keuze worden overgebracht voor de arrondissementsrechtbank te ´s Gravenhage. Indien wenselijk en/of noodzakelijk zijn wij bevoegd tot wijziging van deze algemene voorwaarden over te gaan.